vg&Sdwv;yU[DOu0D:zJwItdOzSdOu&UzdteDI*HI(29,000)tdO0JwIvDItH:tyl:,

yS:bOtdO'D;wIysH;wIzk;bOC;wI'k;wI<:,rhIvUuoHOrl:bSD:twIr:[;*D:yS:unDohOwzOtCdyS:wohvHPohvJIteDI*HItgxDO0Jt*hIoDcgu&UcdOusUIvU(Lashio)pH;0JehOvD:.

 

zJwI'k;ohOwzOtdOxDO0JtCd,zJvg(November.20)0H:tvDIcHyS:ursUIzdohOwzO[;yl:uGHPto;vU0hIyl:e>OvD:. ok;y'dO'D;uvkI'lOtyS:tdO'D;pku0J:ohOwzOtwI'k;vdPo;tyl:rhI0JvU[DOcdOvd:wIc;vdPo;, CkP'D;wI'k;vUubD<l:phIuD;t*hIpH;0Je>OvD:.wIvDIvUtrH:rhI0J(Mongkoe)tyl:yS:ursUIzdohOwzObOtdO0JvU wysH:wIzk;tyl:teHOtgtvgtg0J,bOChIyl:to;xDbde>OvD:.o;pIohOwzOphIuD;bOwIrUqlOtD:'fod;tuzDOxDOpku0J:, rhIvUwI*UIwUfusU:wtdO0JteHOvUtqHohOwzOtCd,wIzSDOwI<P,yS:bOok;vDIok;usJ,wIbO'dvUwIulObOulOoh, wIolOuoHOrl:bSD;ohOwzOtdOxDO0J,yS:tdO'D;(HIV/AIDS)ohOwzOteDI*HItgxDO0Jt*hItdOzsg0JvUwIupDItyl:e>OvD:. oDcgu&UcdOqUrkIvP0J'fod;xHuDItok;rkIutdO0JvUxHuDIy'dOtwIpdwIurD:tzDvP, xHuDItok;rkI'D;uvkI'lOtyS:tdO'D;pku0J:ohOwzOupH;uwd:vdPo;vUwIxJod;'fod;vdPo;, wIwDwIvd:'D;wI[H;e>Ooud;wIehOpde>OurD:t*DI,'D;vUwI'k;tdOxDOuDIzdohOwzOtwIyUvD:to;(FederalStates)utdOxDO0Jt*DIe>OvD:.

Asia News.December.09.2016


vUwIqJ;usd;'D;yS:t*DI

Facebook